کتگوری آرشیف ها: آموزش

تحلیل وزن و قافیه

+3 1 – شرح پاراگرافها پاراگراف ۴ مقدمه ای است بر تحلیل نحوه تاثیر وزن و قافیه پاراگراف ۵ مقدمه ای است بر انتقاداتی که به وزن و قافیه وارد است پاراگراف ۶ تا ۱۳ آموزش سریع وزن عروضی و قافیه است پاراگراف ۱۴ مقدمه ای