Monthly Archives: می 2015

4.3.2

+2 چی کسی می داند این موجود چیست ، در این دونیا موجودی دیدوم که … اول چهار پا .. دوم با دو پا سوم با سه پا راه می رفت

زن و شوهر

+1 زن و شوهر زن: خانم خانه مثل رئیس جمهور باید باشه ده خانه شوهر و اولاد ها باید زیر امرش باشند شوهر:کاملا قبول دارم اما چهار سال بعد انتخابات می شود

داکتر شخصی

+3 داکتر شخصی دیروز پیش داکتر شخصی خود رفتم گفت شراب نخور به جای شراب آب بخور. من بجای شراب داکتر خود را بدل کردم.