Monthly Archives: می 2016

چی غایتای بود !

+3 وقتی داخل کوچهِ ما میشدی چنان وانمود میکردی که حضور ما بچه های شوخِ کوچه در زیر درخت توت مدیر جیلانی برایت بی اهمیت است ولی همزمان احساس میکردی که اضطرابِ عجیبی سر تا پایت را فرا میگیرد. هر قدر کوشش میکردی در خرامان