Monthly Archives: می 2017

مبهوت

+3 ای دشت سبز آرزو، برف زمستان دیدمت رنگین کمان صبر من در زیر باران دیدمت از ملک های دور دور از شهر یاران قدیم چون نام تو آمد به لب در پیش چشمان دیدمت هم ارغوان، هم چلچراغ، هم تورمالین و هم صدف در