مرام

بنام خداوند جان و خرد
به آرزوی حفظ سلامتی قلم از شر بدخواهان, برای تمام قلم به دستان درود میفرستیم و تشریف آوری شما را فال نیک گرفته, خوش آمد میگویم.
افغان قلم برای شکوفایی استعداد های هنری و ادبی تلاش میکند.
هدف و مرام صفحه افغان قلم
در جهان مجازی سایت های افغانی رقم قابل ملاحظه را تشکیل میدهند. سایت ها از لحاظ موضوع و مطلب دسته بندی نشده است. به صورت عموم فعالیت های مشابه را دنبال میکنند. هستند سایت های که نشر مطالب خاص را عنوان میکنند. اما در کنار آن به نشر مطالب غیر اختصاصی نیز میپردازند. کمتر سایت را سراغ داریم که به نشر مطالب و موضوعات خاص بپردازد. از جمله در عرصه پهناور ادبیات, برای نشر و پخش آثار ادبی به سایت اختصاصی نیاز است که در جمع سایت های افغانی تا کنون کدام سایت به این منظور اختصاص نیافته است. آثار ادبی برای بالندگی و شکوفایی خود به نقد و بررسی نیاز دارد. آنهای که به خلق آثار ادبی میپردازند, از نقد نیرو میگیرند و در روشنایی نقد کار خود را بهتر میسازند. پارچه های مختلف ادبی در سایت ها به صورت پراکنده در لا بلای سایر مطالب نشر میگردد. در اثر این پراکندگی پارچه های مذکور مورد توجه آنچنانی قرار نه میگیرند. اشخاص وارد و صاحب نظر به نقد و بررسی پارچه های مذکور نه میپردازند. بعضی پارچه های که مورد نقد قرار میگیرند. نظر منتقد جدا و دور از خود پارچه مورد نظر به نشر میرسد. کیفیت و چگونگی این موضوع بین نویسنده اثر و منتقد محدود میماند. پارچه های مختلف ادبی که در سایت ها و خصوصا در فیسبوک به نشر میرسد. نشان میدهد که تعداد قابل ملاحظه هموطنان ما یا تازه به این مسیر گام نهاده, به سرودن اشعار و نوشتن پارچه های ادبی میپردازند. آثار آنها کمتر مورد توجه قرار میگیرد. در زمینه معرفی کتاب و نویسنده های مربوط که در داخل و خارج کشور به نشر میرسد. کار اختصاصی که در خور باشد صورت نمیگیرد. همچنان سایر فعالیت های ادبی و فرهنگی که در خارج کشور صورت میگیرد طور لازم مورد رسیدگی قرار نمیگیرد. بازتاب داده نمیشود. در این زمینه کانون امن و مخصوص نیاز است که آثار مذکور را در چهره خود برجسته بسازد. توجه خواننده ها را به آنها جلب کند. زمینه را برای اشخاص فنی و صاحب نظر مساعد بسازد که آثار مذکور را مورد نقد و بررسی قرار بدهند. برای بهبود کار آنها نکات اصلاحی را ارزانی نمایند. باشد که استعداد ها رشد کنند. زمینه خلق آثار ماندگار مساعد گردد. به این منظور کانون فرهنگی زیر نام افغان قلم تازه در کنار سایر سایت های افغانی قرار گرفته است. افغان قلم خود را متعهد به این امر میداند. امکانات و ظرفیت های خود را برای پخش و نشر پارچه ها و آثار ادبی اختصاص میدهد. افغان قلم هر نوع اثر ادبی دوستان را میپذیرد. آنها را با کمال امانت داری و در نهایت سلیقه و دقت لازم به نشر میرساند. در پایان هر اثر ادبی فضای لازم را برای ابراز نظر علاقمندان در اختیار میگذارد. در هر دوره بهترین آثار ادبی را مشخص میسازد. با نویسنده آن مصاحبه های را ترتیب میدهد. به کمک و همکاری دوستان آثار بزرگان ادبیات اعم از خودی و غیر خودی, از گذشته و حال را به معرفی میگیرد. نمونه های را برای علاقمندان عرضه میدارد. قلم به دستان کشور را با آثار ادبی, شیوه و طرز کار شان معرفی میکند.

  •  وبسایت افغان قلم صفحه غیر انتفاعی و مستقل است که با هزینه شخصی اداره می شود.
  • افغان قلم به هیچ کدام گروه سیاسی, مذهیبی, قومی و یا ملیتی تعلق ندارد.
  • ثبت نام و استفاده از وبسایت افغان قلم کاملاً رایگان است.
  • برای ابراز نظر در زیر مطالب به ثبت نام ضرورت نیست ولی برای ارسال مطلب ثبت نام لازمیست.
  • افغان قلم میتواند به هر نامی که خواسته باشید برایش شما ایمیل آدرس بدهد. بطور مثال: mesal@afghanqalam.com
  • لطفن با نظریات خود ما را در بهبودی صفحه همکاری کنید .

با احترام

مدیریت قلم افغان

2015 ©