آرشیف برچسب ها: تصویر

نسخهِ تدبیر

+7 دل اگر آینه گردد هر طرف تصویر اوست زلف یار هم حلقه گردد حلقهِ زنجیر اوست بی اثر نبوُد تصور در برِ جانان مرا خرقه ی پاریده ام بین دیدهِ تحیر اوست تا که دل دارد تپیدن بزم ما بی ساز نیست تک تکِ 

لحد

+3 _ _ _ دلحد په وروستۍ ډبره مې ستا تصویر حکاکي کړه چې راسره وي…….