آرشیف برچسب ها: تلک

موش های لافوک

+3 سه دانه موش شیشته بودن و لاف میزدن. موش اولی گفت « ولا مه یک دفه یک قطی زهر موشه خیال نبات کدم و خوردم.» موش دومی گفت « دیروز تلک گردنمه گرفت. همرای یک دست سیمه بالا کدم و خوده نجات دادم.» موش

تلک موش

+4 موشی در خانه صاحب مزرعه تلك موش را دید! به مرغ وگوسفند و گاو خبر داد. همه گفتند تلك موش مشکل توست به ما ربطی ندارد! از قضاي بد ماری در تلك افتاد و زن مزرعه دار را گزید! از مرغ برایش سوپ درست