آرشیف برچسب ها: خانم

خانم در اتوکاری

+3 خانم نزد داکتر داکتر « خانم, چرا هر دو گوش شما سوخته؟» خانم « بخاطرینکه در اتوکاری بودم و تیلفون زنگ زد . بجای گوشی اتو را در گوش خود چسپاندم.» داکتر « پس چرا هر دو گوش شما سوخته؟ » خانم « بخاطریکه

نصیب و قسمت

+7 شوهر در بستر مرگ به خانم » عزیزم, بعد از مرگ مه, همرای کسی دیگه دلت میشه که عروسی کنی؟« خانم » اگر نصیب و قسمت بود, نمیفهمم, کار قلمزن است! « شوهر » اگر عروسی کردی, از همو منتوی خوشمزه که به مه

حل پرابلم ها

+5 خانم » عزیزم چرا در دفتر کار  یک عکس مره ده دیوال بند کدی؟ « شوهر » هر وقت که کدام پرابلم پیش میشه طرف عکست می بینم, پرابلم یادم میره و آرام میشم. « خانم به ناز »  عکس مه چی داره که تره آرام میکنه