آرشیف برچسب ها: خدا

بهشت

+7 ﻗﻄﺎﺭﯼ ﺳﻮﯼ “ﺧـــــــــﺪﺍ” ﻣﯿﺮﻓﺖ، ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﺪﻧﺪ …. ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ…ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ  شان “ﺧـــــــــــﺪﺍ”ﺑﻮﺩ ﻧﻪ ﺑﻬﺸﺖ..

عدالت

+28 زنده را نکوهش, مرده را ستایش و سعادت از آن ما خواهد بود, آنچه از ما نیست و در محدوده تصرف ما در آمده و رنگ ما را بخود گرفته, به کسانی بدهیم که نشانی از آنها در سر و صورت خود دارد و

رحم خدا

+22 مردی رفت پیش داکتر و گفت داکتر صاحب یک تکلیف برایم پیش شده هرکس گپ میزند میشنوم اما وقتی که زنم چیغ میزند و غالمغال میکند نمیشنوم داکتر گفت برو بیادر ای تکلیف نیست سر تو رحم خدا شده!

گهواره خالی

+22 داستان کوتاه از اکرم عثمان برای انجنیر نادر عـمـر و خانواده « گل آغا» کارمند شـصت و هـشـت سـاله، عصر که از کار برمیگردد پیش از تبدیل لباسـهایش چایجوش حلبی کوچکی را بر سـر اشـتوپ میگذارد و منتظر میماند تا آب جوش بیاید و