آرشیف برچسب ها: شاگرد

به خود باور داشتن

+3 معلم میخواست بفهمد که آیا شاگرد ها به خود و شخصیت خود باور دارند یا نه. به همین خاطر از شاگر ها تقاضا کرد تا هر شاگردی که فکر میکند که احمق است, باید ایستاده شود. هیچ یک از شاگرد ها ایستاده نشد بجز

ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ

+22 یک ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﭼﻪﺀ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﻝ را ﺣﻞ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻧﻮﺷﺖ “ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺗﺤﻔﻪﺀ ﺩﺭﻭﯾﺶ!” ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺻﻔﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻧﻮﺷﺖ “ﮐﻢ ﻣﺎ ﮐﺮﻡ ﺷﻤﺎ!”

معلم

+25 معلم به شاگرد گفت : کوه های مشهور افغانستان را نام ببرید؟ شاگرد: معلم صاحب یک کوه را شمانام ببرید دیگرانش بیادم میاید. معلم: کوه بابا ! شاگرد: کوه ماما ، کوه کاکا ،کوه لالا

مضمون ریاضی

+25 روزی معلم ریاضی از شاگردی پرسید : اگه مه بری خود یک دست دریشی تیار کنم دو و نیم متر تکه کار اس . اگه تکه متر پنجصد افغانی و اجوره خیاط دو هزار افغانی باشه جمعا ً باید چقدر پول داشته باشم ؟