آرشیف برچسب ها: فقط

سستی فطرت

+8 کدام آیینهِ هستی ندارد جانفشانی ها؟ کجاست آن کس که بگریزد ز چنگ بی نشانی ها؟ ز آهی ما چه ترس دارد شمع خاموش صبحگاهان فقط گوش است که میلرزد ز صوت آهفشانی ها دهد پیغام مرگ با خود نبض با خیز و جست

دعا

+3 یک نفر در مسجد چنین دعا میکرد : خدایا از تو هیچ چیز نمیخواهم فقط جایشه نشان بتی خودم میگیرم .