آرشیف برچسب ها: معلم

گردان فعل

+3 معلم » قدوس بچیم, فعل رفتن را در زمان حال گردان کو. مثلاً من میروم . تو میروی . او میرود …..« قدوس » من میروم . تو میروی. او میرود. ما میرویم …..« معلم » قدوس بچیم , نمیشه کمی تیز تر ؟

به خود باور داشتن

+3 معلم میخواست بفهمد که آیا شاگرد ها به خود و شخصیت خود باور دارند یا نه. به همین خاطر از شاگر ها تقاضا کرد تا هر شاگردی که فکر میکند که احمق است, باید ایستاده شود. هیچ یک از شاگرد ها ایستاده نشد بجز

داش آکل

+23 نویسنده: صادق هدایت همه ی اهل شیراز میدانستند كه داش آكل و كاكارستم سایه ی یكدیگر را با تیر میزدند. یكروز داش آكل روی سكوی قهوه خانه ی دو میلی چندك زده بود، همانجا كه پاتوغ قدیمیش بود. قفس كركی كه رویش شله ی

معلم

+25 معلم به شاگرد گفت : کوه های مشهور افغانستان را نام ببرید؟ شاگرد: معلم صاحب یک کوه را شمانام ببرید دیگرانش بیادم میاید. معلم: کوه بابا ! شاگرد: کوه ماما ، کوه کاکا ،کوه لالا

مضمون ریاضی

+25 روزی معلم ریاضی از شاگردی پرسید : اگه مه بری خود یک دست دریشی تیار کنم دو و نیم متر تکه کار اس . اگه تکه متر پنجصد افغانی و اجوره خیاط دو هزار افغانی باشه جمعا ً باید چقدر پول داشته باشم ؟