آرشیف برچسب ها: پرپر

دست مرگ

+1 دل ز سودای تو آهنگ جنون سر کرده دیده اندر پی تو کون و مکان تر کرده تو مپندار که بیتو همه در حال خود است چرخ گردون سیه روزی را مقرر کرده از پی تو چها میکشم انگار ز مهر رگ رگم خون

نوازش « غزل زیبا از داکتر سمیع حامد »

+2 وطن! خواهند آخر خانهء خاکسترت سازند نجنبی گر ز جا خاک خودت را بر سرت سازند جدا سازند از هم استخوانهای ترا، آری به میل خود – چو بازیچه ـ به شکل دیگرت سازند به گوشت حلقه یی از بند بوت خود بیندازند غلامت

گیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است

+519 غزل مثنوی بسیار زیبا از شاعر خوب بیداد خراسانی گیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است اما چه سود حاصل گل های پر پر است شرم از نگاه بلبل بی دل نمی کنید کز هجر گل نوای فغانش به حنجر است از آن زمان