آرشیف برچسب ها: کتاب

کتاب زندگی

+4 در کتاب زندگی آنقدر اشتباه نکنید که قبل از پنسل پنسل پاک ختم شود و قبل از توبه مرگ آید ………

رضایت

+24 كيميا مې لوسته له ځان سره مې وويل : اوف خدايه كله به وي چې له مكتب بې غمه شم . دا كتاب هيڅ تمام نه لري. مور راته غږ كړ : لاسونه مې له كاره په درد شول . تمامه ورځ دې كتاب