آرشیف برچسب ها: کله

سهارنۍ:

+28 تر دې بې خونده زمانه به پر موږ کله راتله دومره بې ذوقه وو چې کرکه مو له ګله راتله ستا اندېښنه وه ګله ستا په شانې نه وه والله موږ چې به کله هم خپل ځان ته رابلله راتله خوله مو د زړه

رضایت

+24 كيميا مې لوسته له ځان سره مې وويل : اوف خدايه كله به وي چې له مكتب بې غمه شم . دا كتاب هيڅ تمام نه لري. مور راته غږ كړ : لاسونه مې له كاره په درد شول . تمامه ورځ دې كتاب